top of page

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s nákupem fyzických i online služeb, kurzů a dárkových poukazů.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré informace, smluvní podmínky, služby či obsah videí jsou poskytovány v českém jazyce. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami či podmínkami odkázanými v kupní smlouvě či obchodních podmínkách občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

Poskytovatelem předmětu koupě (prodávajícím) je Vanda Jarošová, Přímětická 1192/ 28, Praha 4, 140 00, registrovaná v živnostenském rejstříku Prahy 4, Česká republika, IČO: 06644783. (Dále jen "poskytovatel".) Kontaktní telefon: +420 777 677 912 (Vanda Jarošová), e-mail: vanda@colour-medicine.cz. Nejsem plátce DPH.

Objednatelem předmětu koupě (kupujícím) se rozumí osoba, která prostřednictvím webového portálu poskytovatele, rezervačního systému nebo na základě telefonické domluvy kupuje předmět koupě. Objednatelem může být pouze spotřebitel starší 18 let.

 

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Uživatelem se rozumí fyzická osoba, které bude pro osobní potřebu zpřístupněn předmět koupě, přičemž tato osoba může být odlišná od objednatele. Objednatel je povinen zajistit, že se uživatel seznámí s obchodními podmínkami, jakož i podmínkami poskytování služeb, podmínkami nakládání s předmětem koupě a jeho užíváním, včetně zdravotních upozornění a pokynů a bude je v relevantním rozsahu dodržovat.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, jehož autorem je poskytovatel vykonávající též majetková autorská práva k předmětu koupě. Je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování předmětu koupě třetím osobám bez souhlasu poskytovatele (autora).

Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednávání

Objednatel prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky.

Objednatel objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky nebo rezervačního formuláře prostřednictvím webové stránky www.colour-medicine.cz či telefonickým objednáním termínu. Objednatel je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Poskytovatel je oprávněn se spolehnout na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje.

Odeslaná objednávka, včetně telefonické je pro objednatele právně závazná. Též nákupem dárkového poukazu konkrétní služby projevuje objednatel svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Akceptování objednávky poskytovatelem bude objednateli potvrzeno e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou objednatel uvedl v objednávkovém formuláři nebo na základě telefonické domluvy nebo potvrzenou ústní telefonickou domluvou. Poskytovatel není povinen objednávku objednatele akceptovat. V takovém případě poskytovatel objednatele o této skutečnosti vhodným způsobem informuje a již přijaté peněžité plnění bezodkladně vrátí zpět objednateli. Potvrzením objednávky poskytovatelem vznikají kupujícímu a prodávajícímu vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli předmět koupě a objednatel se zavazuje uhradit kupní cenu. Povinnost poskytovatele poskytnout předmět koupě je podmíněna zaplacením kupní ceny předmětu koupě v souladu s těmito obchodními podmínkami. Okamžikem zaplacení kupní ceny je připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele a v případě platby kartou okamžikem uhrazení kupní ceny prostřednictvím příslušné platební brány nebo okamžikem platby v hotovosti. Nevyužitím zpřístupněného digitálního obsahu, produktů, domluvených služeb nebo jejich části nevzniká objednateli právo na vrácení kupní ceny nebo její části.

Objednatel je s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky řádně informován o těchto obchodních podmínkách. Objednatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena akceptací vyplněné a odeslané objednávky poskytovatelem nebo telefonickou rezervací termínu služby.

Kupní cena, daňový doklad

Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.colour-medicine.cz najdete všechny aktuální ceny předmětu koupě a dalších služeb, včetně DPH a jakýchkoliv případných poplatků. Ceny osobních služeb se řídí aktuálním Ceníkem služeb poskytovatele uvedeným na webu a sociálních sítích.

Ceny předmětu koupě a dalších služeb mohou být poskytovatelem měněny s tím, že pro objednatele platí ceny tam uvedené v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění příslušného digitálního obsahu, fyzických produktů či realizace domluveného rozsahu služeb.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví poskytovatel objednateli elektronický daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě.

Dodací podmínky produktů a služeb

A) ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU

Při koupi dárkového poukazu či online produktů bude digitální obsah ve formátu pdf nebo odkaz pro jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na v objednávce sdělenou mailovou adresu.

Fyzické produkty (tištěný dárkový poukaz) budou po zaplacení na účet dodány prostřednictvím České pošty nebo jiného přepravce.

Osobní služby budou realizovány po zaplacení platby na účet nebo na základě domluveného termínu a vystavené faktury.

B) DODACÍ LHŮTA

Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a domluveném termínu realizace služby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, online platební kartou či rychlým online převodem bude produkt dodán nejpozději do 7 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. Není-li uvedeno u kurzu, produktu či služby jiné datum, se kterým jsou uživatelé dopředu seznámeni.

Osobní služby a kurzy jsou dodávány na základě domluvených, předem stanovených termínů a též jsou realizovány pouze v předem a jasně stanovených termínech.

C) NÁKLADY NA  DOPRAVU

U osobních služeb, online produktů a služeb nevznikají náklady na dopravu. V případě fyzických produktů je balné a dopravné účtováno dle aktuálního ceníku zvoleného přepravce.

Po dodání produktu je třeba si co nejdříve zkontrolovat jeho funkčnost a dostupnost online obsahu. Při zjištění nedostatků nebo vady poskytovatel provede nápravu na základě sdělení uživatele.

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů.

 

Platba

Způsoby plateb:

  • platební kartou online

  • bankovním převodem na základě zaslané faktury s tam uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem

  • Platba kartou: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví uživatel zadává pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

  • platba cash po provedení osobní služby

 

Forma platby

Platba je možná pouze jednorázově. Splátky jsou umožněny pouze u vybraných produktů a balíčků služeb, u kterých je to výslovně zmíněno v podmínkách.

Nebude-li kupní cena zaplacena v plné výši a včas, vzniká poskytovateli právo odstoupit od kupní smlouvy a závazek z kupní smlouvy zanikne bez dalšího odůvodnění. Platby do té doby obdržené není poskytovatel povinen vracet objednateli.

Poskytování osobních služeb

Osobní služby jsou poskytovány na základě objednávky objednavatele a předem dohodnutého, jasně stanoveného termínu.

Přeobjednání a zrušení objednávky

Pokud se z vážných důvodů nemůže uživatel služeb v dohodnutém termínu na setkání dostavit, informuje o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před sjednaným zahájením setkání. Pozdější informace o přeobjednání či zrušení objednávky v době mezi 24 hodinami a 2 hodinami před dohodnutým termínem setkání je spojeno se stornopoplatkem 500 kč. Zrušení objednávky či přeobjednání v době kratší než 2 hodiny před dohodnutým setkáním je považováno za absenci uživatele.

Doprovod a přístupnost

V odůvodněných případech může uživatele služeb po předchozí dohodě s poskytovatelem služeb doprovázet jako návštěvník max. jedna dospělá osoba. Využívané prostory pro poskytování služeb nejsou obvykle zařízeny na přítomnost dětí, dětských kočárků, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace.

Dárkový poukaz

Dárkový poukaz je k zakoupení osobně u poskytovatele, emailem nebo online na webových stránkách poskytovatele www.colour-medicine.cz.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit při objednání termínu konzultace pro ověření platnosti.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Není-li uvedeno jinak, lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí šest měsíců od data prodeje, platnost je uvedena na dárkovém poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit. Termín čerpání služby je na dohodě s poskytovatelem a závisí na volných kapacitách a časových možnostech poskytovatele. Z tohoto důvodu je nezbytné čerpání služby sjednat na konkrétní termín nejpozději jeden měsíc před uplynutí lhůty platnosti poukazu.

 

Reklamace

V případě, že předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Při reklamaci poskytovaných služeb musí uživatel bezodkladně a  hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele, či elektronicky na emailovou adresu. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po uživateli.

Práva z vadného plnění je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím kontaktů (e-mail či adresa) uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo na webové adrese www.colour-medicine.cz.

Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit v některých případech. Právo na odstoupení od smlouvy nelze mimo jiné uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a také u fyzických produktů vytvořených na míru. Kupující tímto výslovně uděluje souhlas s tím, aby mu byl digitální obsah dodán či služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytovat jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží, dodavateli účetních služeb, příp. dalším subjektů dle platné směrnice “Ochrana osobních údajů” prodávajícího.
Vaše údaje jsou zde v bezpečí. Údaje vyplněné v objednávce zpracová prodávající podle podmínek zpracování osobních údajů.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi poskytovatelem a objednatelem řeší obecné soudy.

Poskytovatel informuje objednatele, který je spotřebitelem, o možnosti řešení sporu mezi poskytovatelem a objednatelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Každá strana si nese své náklady sama.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona  o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz).

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021.

Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.colour-medicine.cz.

Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to zejména z důvodů vyvolaných změnou právních předpisů. Každá nová verze obchodních podmínek bude uveřejněna 1 den před dnem nabytí její účinnosti na webových stránkách poskytovatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Objednatel je oprávněn změny obchodních podmínek přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek odmítnout doručením e-mailu nebo písemného oznámení prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo uveřejněných na webových stránkách poskytovatele. Za obdobných podmínek má objednatel právo též vypovědět smlouvu s objednatelem, a to v měsíční výpovědní lhůtě. Oprávnění dle předchozí věty se netýká nepodstatných změn nebo změn vyvolaných změnou právních předpisů. Pokud objednatel platně odmítne změnu obchodních podmínek, řídí se vztah i nadále dosavadními obchodními podmínkami. V opačném případě se veškeré objednávky vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

bottom of page