top of page

Obchodní podmínky workshopů

Doplňující obchodní podmínky vztahující se ke konání prezenčních workshopů.

I. Úvodní ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky týkající se pořádaných prezenčních workshopů upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí workshopu (dále jen „smlouva o poskytnutí workshopu“) uzavírané mezi poskytovatelem a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetové stránky poskytovatele na internetové adrese www.colour-medicine.cz, rezervačního systému nebo na základě e-mailové či telefonické domluvy.

2) Pro účely těchto obchodních podmínek platí, že:

Poskytovatelem předmětu koupě (prodávajícím) je Vanda Jarošová, Přímětická 1192/ 28, Praha 4, 140 00, registrovaná v živnostenském rejstříku Prahy 4, Česká republika, IČO: 06644783. (Dále jen "poskytovatel".) Kontaktní telefon: +420 777 677 912 (Vanda Jarošová), e-mail: vanda@colour-medicine.cz. Nejsem plátce DPH.

„Zákazníkem“ je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu o poskytnutí workshopu s poskytovatelem. Zákazníkem může být spotřebitel či podnikatel.

„Spotřebitelem“ je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy o poskytnutí kurzu s poskytovatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

„Podnikatelem“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

"Workshopem nebo akcí“ je kurz / akce / workshop objednaný zákazníkem, jenž je předmětem smlouvy o poskytnutí workshopu uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem.

„Dárkovým poukazem“ je poukaz zakoupený zákazníkem, který opravňuje držitele k využití poskytovaného workshopu.

3) Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí workshopu.

4) Znění obchodních podmínek může poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat.

5) Pro objednání workshopu vyplní zákazník objednávkový formulář na webovém rozhraní poskytovatele, případně provede objednávku prostřednictvím e-mailu. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

 

 

II. Předmět smluvního vztahu

1) Poskytovatel se zavazuje zajistit workshop dle aktuální nabídky v souladu s potvrzenou objednávkou zákazníka a na základě provedené úhrady umožnit zákazníkovi účast na workshopu. Bližší informace k nabízeným službám jsou uvedeny na internetových stránkách www.colour-medicine.cz.

 

2) Zákazník se zavazuje uhradit poskytovateli cenu za účast („kurzovné“) podle aktuálního ceníku.

3) Není-li uvedeno jinak, workshopy se konají v provozovně poskytovatele na adrese Zelený pruh 95/97, Praha 4, 140 00, dále jen („provozovna“).

III. Objednávání

1) Zákazník prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky.

Zákazník objednává workshop vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.colour-medicine.cz, případně prostřednictvím e-mailu. Zákazník je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Poskytovatel je oprávněn se spolehnout na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje.

2) Odeslaná objednávka, včetně e-mailové či telefonické je pro zákazníka právně závazná. Též nákupem dárkového poukazu konkrétní služby projevuje zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Akceptování objednávky poskytovatelem bude zákazníkovi potvrzeno e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl v objednávkovém formuláři nebo na základě telefonické domluvy nebo potvrzenou ústní telefonickou domluvou. Poskytovatel není povinen objednávku zákazníka akceptovat. V takovém případě poskytovatel zákazníka o této skutečnosti vhodným způsobem informuje a již přijaté peněžité plnění bezodkladně vrátí zpět zákazníkovi. Potvrzením objednávky poskytovatelem vznikají kupujícímu a prodávajícímu vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi předmět koupě a zákazník se zavazuje uhradit kupní cenu. Povinnost poskytovatele poskytnout předmět koupě je podmíněna zaplacením kupní ceny předmětu koupě v souladu s těmito obchodními podmínkami. Okamžikem zaplacení kupní ceny je připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele a v případě platby kartou okamžikem uhrazení kupní ceny prostřednictvím příslušné platební brány nebo okamžikem platby v hotovosti. Nevyužitím zpřístupněného digitálního obsahu, produktů, domluvených služeb nebo jejich části nevzniká zákazníkovi právo na vrácení kupní ceny nebo její části.

3) Zákazník je s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky řádně informován o těchto obchodních podmínkách. Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena akceptací vyplněné a odeslané objednávky poskytovatelem nebo e-mailovou či telefonickou rezervací termínu služby.

IV. Kupní cena, daňový doklad

Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.colour-medicine.cz najdete všechny aktuální ceny předmětu koupě a dalších služeb, včetně DPH a jakýchkoliv případných poplatků. Ceny osobních služeb se řídí aktuálním Ceníkem služeb poskytovatele uvedeným na webu a sociálních sítích.

Ceny předmětu koupě a dalších služeb mohou být poskytovatelem měněny s tím, že pro zákazníka platí ceny tam uvedené v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu realizace domluveného rozsahu služeb.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví poskytovatel zákazníkovi elektronický daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě.

V. Zrušení workshopu či změna termínu

1) Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termín konání workshopu nebo zrušit workshop v těchto případech:

a) poskytovatel nebude moci z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky zajistit vedení workshopu;

b) nejpozději 3 dny před konáním workshopu není workshopu obsazen minimálním počtem účastníků, tj. 5 osobami

 

V případě, že poskytovatel bude nucen zrušit workshop, zavazuje se zákazníkovi tuto skutečnost bezodkladně sdělit telefonicky či emailem. Dále se poskytovatel zavazuje v případě zrušení workshopu nabídnout zákazníkovi náhradní termíny pořádání workshopu.

2) V případě, že se zákazník nebude moci workshopu zúčastnit, zavazuje se zákazník bezodkladně poskytovateli tuto skutečnost sdělit písemně /  e-mailem.

Pokud tato skutečnost vznikne, a zákazník odstoupí od smlouvy do 21 pracovních dní před plánovaným datem konání workshopu, je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek za umožnění změny termínu, nebo odstoupení od smlouvy ve výši 500 Kč. Zákazník za sebe může poslat náhradníka, v takovém případě se storno poplatek neúčtuje.

Pokud však skutečnost zrušení či změny termínu zákazník oznámí nejpozději 5 pracovních dní před plánovaným datem konání workshopu, je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi poplatek za umožnění zrušení kurzu či změny termínu ve výši 50% z částky ceny kurzovného. Zákazník za sebe může poslat náhradníka, v takovém případě se storno poplatek neúčtuje.

Pokud skutečnost zrušení či změny termínu zákazník oznámí méně než 5 pracovních dní před plánovaným datem konání workshopu nebo v den konání workshopu, je tato služba považována za uskutečněnou a zákazník ztrácí nárok na vrácení uhrazené částky. Zákazník za sebe může poslat náhradníka, v takovém případě se storno poplatek neúčtuje.

3) Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určitém termínu.

VI. Dodací podmínky produktů a služeb

1) Při koupi dárkového poukazu či online produktů bude digitální obsah ve formátu pdf nebo odkaz pro jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na v objednávce sdělenou mailovou adresu.

Osobní služby a workshopy budou realizovány po zaplacení platby na účet nebo na základě domluveného termínu a vystavené faktury.

2) Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a domluveném termínu realizace služby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, online platební kartou či rychlým online převodem bude produkt dodán nejpozději do 7 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. Není-li uvedeno u kurzu, produktu či služby jiné datum, se kterým jsou uživatelé dopředu seznámeni.

Osobní služby a workshopy jsou dodávány na základě domluvených, předem stanovených termínů a též jsou realizovány pouze v předem a jasně stanovených termínech.

 

VII. Platba

Způsoby plateb:

  • platební kartou online

  • bankovním převodem na základě zaslané faktury s tam uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem

  • Platba kartou: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví uživatel zadává pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

  • platba cash po provedení osobní služby

 

Forma platby

Platba je možná pouze jednorázově. Splátky jsou umožněny pouze u vybraných produktů a balíčků služeb, u kterých je to výslovně zmíněno v podmínkách.

Nebude-li kupní cena zaplacena v plné výši a včas, vzniká poskytovateli právo odstoupit od kupní smlouvy a závazek z kupní smlouvy zanikne bez dalšího odůvodnění. Platby do té doby obdržené není poskytovatel povinen vracet objednateli.

VIII. Dárkový poukaz

1) Dárkový poukaz je k zakoupení osobně u poskytovatele, emailem nebo online na webových stránkách poskytovatele www.colour-medicine.cz.

2) Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit při objednání termínu workshopu pro ověření platnosti.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

3) Není-li uvedeno jinak, lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí 12 měsíců od data prodeje, platnost je uvedena na dárkovém poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit. Termín čerpání služby je na dohodě s poskytovatelem a závisí na volných kapacitách a časových možnostech poskytovatele. Z tohoto důvodu je nezbytné čerpání služby sjednat na konkrétní termín nejpozději jeden měsíc před uplynutí lhůty platnosti poukazu.

 

IX. Reklamace

V případě, že předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a  hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele, či elektronicky na emailovou adresu. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po uživateli.

Práva z vadného plnění je zákazník oprávněn uplatnit prostřednictvím kontaktů (e-mail či adresa) uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo na webové adrese www.colour-medicine.cz.

X. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit v některých případech. Právo na odstoupení od smlouvy nelze mimo jiné uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a také u fyzických produktů vytvořených na míru. Kupující tímto výslovně uděluje souhlas s tím, aby mu byl digitální obsah dodán či služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

XI. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytovat jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží, dodavateli účetních služeb, příp. dalším subjektů dle platné směrnice “Ochrana osobních údajů” prodávajícího.
Vaše údaje jsou zde v bezpečí. Údaje vyplněné v objednávce zpracová prodávající podle podmínek zpracování osobních údajů.

XII. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi poskytovatelem a zákazníkem řeší obecné soudy.

Poskytovatel informuje objednatele, který je spotřebitelem, o možnosti řešení sporu mezi poskytovatelem a objednatelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Každá strana si nese své náklady sama.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona  o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz).

 

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2023.

Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.colour-medicine.cz.

Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to zejména z důvodů vyvolaných změnou právních předpisů. Každá nová verze obchodních podmínek bude uveřejněna 1 den před dnem nabytí její účinnosti na webových stránkách poskytovatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Objednatel je oprávněn změny obchodních podmínek přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek odmítnout doručením e-mailu nebo písemného oznámení prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo uveřejněných na webových stránkách poskytovatele. Za obdobných podmínek má objednatel právo též vypovědět smlouvu s objednatelem, a to v měsíční výpovědní lhůtě. Oprávnění dle předchozí věty se netýká nepodstatných změn nebo změn vyvolaných změnou právních předpisů. Pokud objednatel platně odmítne změnu obchodních podmínek, řídí se vztah i nadále dosavadními obchodními podmínkami. V opačném případě se veškeré objednávky vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

bottom of page